Hållbar kommunikation

HÅLLBAR
KOMMUNIKATION

Villkor för en uthållig utveckling (pdf)

Apropå Greta Thunberg: Jag hade en ledande roll när vi
mobilserade samhället för en hållbar utveckling på 1990-
talet. Då hette det Agenda 21. Jag klargjorde att vi
måste låta samhällsplaneringen styras av fysiska re-
sursbeskrivningar och att vi måste se till att göra rätt
i ett helhetsperspektiv.
Det är ännu mer aktuellt nu!

Start • Uppdrag • Artiklar • Böcker • Kommunikationskartan • Värderingar • Eva Grundelius • Kontakt

Vad är
Hållbar
kommunikation?

DEFINITION: När det vi säger
till varandra ─ och sedan kom-
mer överens om att göra ─ är
så noga undersökt och väl re-
flekterat att det håller att
bygga vidare på. Gör så här:

 

Djuplyssna till andra  1. Djuplyssna till andra: Lyssna empatiskt
  men fördomsfritt
till andra så att du verkligen
  förstår dem. Gör så även i situationer där du
  inte håller med om det som sägs.

Djupfråga

  2. Djupfråga: Fråga dig själv hur allt hänger
  ihop när du inte förstår eller är oense med
  någon. Utgå från att alla kan ha fel och att
  du ännu inte vet om du bör ombestämma dig.

Djuplyssna till dig själv

  3. Djuplyssna till dig själv:  Lyssna inåt
  efter nya, kreativa lösningar som håller för
  alla berörda. Svar som du verkligen står för
  ─ och som håller för en kritisk granskning.

Djuptala

  4. Djuptala: Våga uttrycka dig ärligt och
  uppriktigt, både när du är säker på din sak
  och när du tvivlar. Var inte alltför artig i
  situationer där din bedömning behövs.

   Ordningsföljden! När vi använder de
  fyra förmågorna i rätt ordning och går till-
  räckligt många varv utvecklas vi. Försum-
  mar vi en av förmågorna eller kastar om
  ordningen får vi dåligt fungerande kommu-
  nikation:

  

Dåligt fungerande kommunikation. Så fort vi slarvar med
en av de fyra förmågorna vi använder vid hållbar kommu-
nikation (se ovan) tappar vi verklighetskontakten. Som
en följd får vi problem med relationerna
och kan inte
fatta hållbara beslut i viktiga frågor.  

 

"Kommunicera" betyder att "göra gemensam"

Ordet "kommunicera" används i två helt olika betydelser.
Många menar att det enbart handlar om att uttrycka sig.
Men den ursprungliga betydelsen av latinets "commu-
nicare" är att "göra gemensam".
    Att kommunicera är alltså en process, där vi för det
första behöver bilda oss en gemensam uppfattning om
den situation vi ska hantera. För det andra behöver vi
klargöra vilka gemensamma frågor som måste lösas. För
det tredje behöver vi söka lösningar som håller för alla
berörda och på lång sikt. Och för det fjärde klart och
tydligt uttrycka vad vi kommit fram till. När alla jobbar
tillräckligt noga med de olika stegen i kommunikationen
och vi går minst två varv i kommunikationsprocessen
har vi stora möjligheter att bli överens på riktigt om vad
som är klokt att göra.
 

 

 

 

© Eva Grundelius Uppdatering: 2023-10-24 Kontakt: 070-645 58 12  eva.grundelius(at)outlook.com