Hållbar kommunikation

HÅLLBAR
KOMMUNIKATION

Start • Tjänster • Artiklar • Böcker • Kommunikationskartan • Värderingar • Eva Grundelius • Kontakt

Vad är
Hållbar
kommunikation?

DEFINITION: När det vi säger
till varandra ─ och sedan kom-
mer överens om att göra ─ är
så noga undersökt och väl re-
flekterat att det håller att
bygga vidare på. Gör så här:

 

Djuplyssna till andra  1. Djuplyssna till andra: Lyssna empatiskt
  men fördomsfritt
till andra så att du verkligen
  förstår dem. Gör så även i situationer där du
  inte håller med om det som sägs.

Djupfråga

  2. Djupfråga: Fråga dig själv hur allt hänger
  ihop när du inte förstår eller är oense med
  någon. Utgå från att alla kan ha fel och att
  du ännu inte vet om du bör ombestämma dig.

Djuplyssna till dig själv

  3. Djuplyssna till dig själv:  Lyssna inåt
  efter nya, kreativa lösningar som håller för
  alla berörda. Svar som du verkligen står för
  ─ och som håller för en kritisk granskning.

Djuptala

  4. Djuptala: Våga uttrycka dig ärligt och
  uppriktigt, både när du är säker på din sak
  och när du tvivlar. Var inte alltför artig i
  situationer där din bedömning behövs.

   Ordningsföljden! När vi använder de
  fyra förmågorna i rätt ordning och går till-
  räckligt många varv utvecklas vi. Försum-
  mar vi en av förmågorna eller kastar om
  ordningen får vi dåligt fungerande kommu-
  nikation:

  

Dåligt fungerande kommunikation. Så fort vi slarvar med
en av de fyra förmågorna vi använder vid hållbar kommu-
nikation (se ovan) tappar vi verklighetskontakten. Som
en följd får vi problem med relationerna
och kan inte
fatta hållbara beslut i viktiga frågor.  

"Kommunicera" betyder att "göra gemensam"

Ordet "kommunicera" används i två helt olika betydelser.
Många menar att det enbart handlar om att uttrycka sig.
Men den ursprungliga betydelsen av latinets "commu-
nicare" är att "göra gemensam".
    Att kommunicera är alltså en process, där vi för det
första behöver bilda oss en gemensam uppfattning om
den situation vi ska hantera. För det andra behöver vi
klargöra vilka gemensamma frågor som måste lösas. För
det tredje behöver vi söka lösningar som håller för alla
berörda och på´lång sikt. Och för det fjärde klart och
tydligt uttrycka vad vi kommit fram till. När alla jobbar
tillräckligt noga med de olika stegen i kommunikationen
och vi går minst två varv i kommunikationsprocessen
har vi stora möjligheter att bli överens på riktigt om vad
som är klokt att göra.
    Här är exempel på nio vanliga kommunikationsproblem
som jag kan hjälpa er att komma till rätta med: Pdf

Effektiva utbildningar på beställning

Eva Grundelius är författare, metodutvecklare och utbildare. Hon
är känd är för sin förmåga att skapa struktur som gör det svåra
till praktiska verktyg för kommunikation, ledning och samarbete.

Konstruktiv konflikthantering för en god arbetsmiljö
Vi lär oss använda effektiva verktyg för att stoppa destruktiva be-teenden, undersöka konflikter och leda alla till en konstruktiv kon-flikthantering. Och inte minst arbetar vi med hur vi klokt ska kom-binera arbetsrätten (anställdas skyldigheter) med kraven på att skapa en god arbetsmiljö med OSA-föreskriften (AFS 2015:4).

Förebygga & hantera misskötsel med hållbar kommunikation
Finns både som öppen tvådagarskurs hos Metodicum (se ovan) och på beställning till din organisation. Det är viktigt att alla chefer är överens om hur misskötsel ska förebyggas och hanteras samt att de klarar av att genomföra ett effektivt korrigerande samtal med syftet att misskötseln ska upphöra ─ och det tränar vi på!.

Leda och kommunicera så att ingen blir sjuk av jobbet
Utgående från konkreta situationer tränar vi på att använda OSA-föreskriften (AFS 2015:4). Vi ger en bra grund för att uppfylla kunskapskraven i 6 §, klargör innehållet i föreskriften och det kloka i tänket bakom, hur chefen bör fokusera samt tränar på att tillämpa praktiska verktyg som gör reglerna effektiva. Läs mer: Pdf

Skapa hållbar kommunikation & samarbete i en grupp
Under en intensiv dag arbetar vi med en blandning av kurs och
workshop. Ni får lära er grundläggande praktiska metoder för
hållbar kommunikation och vi plockar fram konkreta åtgärder för
att förbättra kommunikationen såväl individuellt som i gruppen.

Installera en rutin som motverkar kränkande särbehandling
Varje medarbetare och arbetsgrupp behöver veta vad kränkande särbehandling är och göras delaktig i arbetet med att motverka att det sker. Nu har vi även fått nya krav på vad som ska ingå i en sådan rutin. Vi arbetar praktiskt under en dag med att förstå vad som behöver göras och installerar effektiva åtgärder i gruppen.

God service & bra kursmaterial ingår alltid!

Inför kursen är vi noga med att beställ-
ningen motsvarar behoven och att delta-
garna förbereder sig på rätt sätt. Under själva kursen växlar vi mellan teori, kon-
kreta exempel, praktiska övningar och
gemensam reflektion. Vi ser till att alla är aktiva och delaktiga. Efter kursen vidtar ert eget arbete med att träna och skapa nya goda vanor och rutiner. Till stöd för det har ni ett bra kursmaterial, från boken "Helt överens!" till konkreta samtalsmallar för olika syften. Ladda ner ett informationsblad om kurser: Pdf

Samarbetspartners

Georg Frick är specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult och har bl. a. skrivit boken "Att hantera
misskötsel - Handbok för chefer"
som är mycket uppskattad
på mina kurser i ämnet.

Fourfold Communication in English

Fourfold Communication as a Way to Cooperation
Here is an Introduction to Fourfold Communication and
the Communication Thermometer in English.
Pdf

Fourfold Communication and the Enneagram
Here are my main ideas about Fourfold Communication,
how I use it with clients and what it has to do with my
current understandning of the Enneagram.
Pdf

 

© Eva Grundelius, Hållbar kommunikation AB Uppdatering: 2018-03-26 Kontakt: 070-645 58 12  eva.grundelius@bredband.net